ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИTE, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА WEBIXTY.COM

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД безплатни информационни услуги и ресурси посредством правния портален уебсайт WEBIXTY.COM („Общите условия”) и урежда отношенията между “КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.WEBIXTY.COM безплатни информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.2. “КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД(наричано по-долу „КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ”) е търговско дружество с ЕИК 205377555 и седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Надежда, бл. 457, ет. 9,  тел. 0888-986-626 , e-mail: [email protected], което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: https://WEBIXTY.COM. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG205377555.
1.3. WEBIXTY.COM/Уебсайтът WEBIXTY.COM (http://WEBIXTY.COM) е портален уебсайт (портал) – виртуален бизнес-информационен ресурс, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта WEBIXTY.COM информационни услуги и ресурси.
1.9. „Потребителски профил” е обособена част в WEBIXTY.COM, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  да има достъп до личната си пощеска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
1.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в WEBIXTY.COM.
1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта WEBIXTY.COM за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.13. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.14. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.15. “Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.
1.16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ чрез Уебсайта WEBIXTY.COM предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Част от Услугите на Уебсайта WEBIXTY.COM се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до:
достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта WEBIXTY.COM,
възможност за абониране за бизнес-информационен бюлетин на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ, който да бъде получаван на посочен от ПОТРБИТЕЛЯ адрес на електронна пощеска кутия;
възможност за публикуване на коментари и мнения относно новини.

Предлагани за закупуване продукти, чужди мнения и коментари и друго съдържание, разположено на Уебсайта WEBIXTY.COM от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ или от ПОТРЕБИТЕЛИ;
други услуги, предоставяни на нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта WEBIXTY.COM.


2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта WEBIXTY.COM е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. 

 
2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта WEBIXTY.COM се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта WEBIXTY.COM.


ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта WEBIXTY.COM („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта WEBIXTY.COM („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://WEBIXTY.COM по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта WEBIXTY.COM. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта WEBIXTY.COM, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта WEBIXTY.COM, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта WEBIXTY.COM, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.


ІV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
6.2. При извършване на промени в Общите условия, КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта WEBIXTY.COM. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта WEBIXTY.COM, при което КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.


VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта WEBIXTY.COM, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ.
7.3. При ползване на Услугите на Уебсайта WEBIXTY.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на сървър на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ Потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.
7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ Услуги да не зарежда, разполага на сървър на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие нЕООДличността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).
7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта WEBIXTY.COM, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.
7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта WEBIXTY.COM, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.
7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта WEBIXTY.COM, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.


VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ

8.1. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
8.2. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
8.4. В случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 60 дни след регистрацията или изтекат 120 дни от последното му използване, КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен.
8.5. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта WEBIXTY.COM, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта WEBIXTY.COM.
8.6. При активиране от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на възможността за предлагане на рекламно място на блог, КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има право, но не и задължение, по своя преценка да поставя на него материали по т. 8.5.
8.7. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ.
8.8. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
8.9. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта WEBIXTY.COM по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.
8.10. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта WEBIXTY.COM, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.


Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ умишлено или при проявена груба небрежност.
10.2. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните и изпращаните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредсвом Услугите “Чат” и “Електронна пощенска кутия” електронни съобщения. Освен това, КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта WEBIXTY.COM.
10.4. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ.
10.5. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
10.6. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта WEBIXTY.COM.
10.7. Страните приемат, че КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта WEBIXTY.COM, които могат да възникнат независимо от положената от страна на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
10.9. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ХІ. ПРАВА НА КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

11.1. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта WEBIXTY.COM от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.
11.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
11.3. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.  В тези случаи КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.
11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта WEBIXTY.COM от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
11.5. В горните случаи КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.


ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.
12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3.2, изречение последно.
12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ. 


ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта WEBIXTY.COM. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
13.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ.
13.3. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
13.4. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
13.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
13.6. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ.
13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
13.8. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.
13.9. При използване на Уебсайта WEBIXTY.COM, КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта WEBIXTY.COM, времето прекарано на нея и др. В допълнение, КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
13.10. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.


ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта WEBIXTY.COM и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ, дори ако не е било получено.
15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
15.4. Уебсайтът WEBIXTY.COM се поддържа от КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта WEBIXTY.COM извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в гр ЕООДСофия.

Настоящите Общи условия са приети с решение на управителя на "КРЕАТИВ УЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЕООД от 09.04.2021 г. и  влизат в сила от 09.04.2021 г.